Fynske Insekter - Sommerfugle, Guldsmede, Svirrefluer m.m.
Fyn
Støtte til entomologiske projekter

Støtte til entomologiske projekter



Afdelingsleder, dr. phil. Børge Schjøtz-Christensens og fru Kit Schjøtz-Christensens Mindefond indkalder hermed ansøgninger til næste uddelingsrunde. Fonden har til formål at styrke Naturhistorisk Museums videnskabelige samlinger af leddyr (insekter, edderkopper mv.), hvorfor det indsamlede materiale efter endt bearbejdning normalt, og efter nærmere aftale overgives til museet. Dette er dog ikke til hindre for, at dele af det indsamlede materiale kan forblive hos indsamleren permanent eller i en periode.

I disse år støtter fonden især projekter og initiativer, der har fokus på kortlægning og sikring af den danske biodiversitet. Projekter, der omhandler ø-fauna eller faunaen i truede naturtyper (hede, overdrev, egekrat, urørt skov etc) eller –substrater (gødning, svampe, dødt ved, ådsler) vil derfor særligt nyde fremme, hvilket også gælder projekter, der undersøger effekten af forskellige forvaltningstiltag. I særdeleshed ønsker fonden at stimulere interessen for terrestriske leddyr hos studerende og andre unge naturhistorikere, som stærkt opfordres til at søge.

Fonden uddeler årligt i størrelsesordenen 25.000 kr. Ansøgninger behandles på et årligt møde primo marts.

Ansøgninger stiles pr mail til Museumsdirektør Bo Skaarup på bs@nathist.dk. Der benyttes intet ansøgningsskema, men ansøgningerne bør som minimum indeholde en projekttitel, projektbeskrivelse, tidsplan, økonomi og kontaktoplysninger.



”Afdelingsleder, dr. phil. Børge Schjøtz-Christensens og fru Kit Schjøtz-Christensens Mindefond" har til formål at støtte entomologiske indsamlinger i det palæarktiske område til fordel for Naturhistorisk Museums samlinger.

Børge Schjøtz-Christensen var i mange år afdelingsleder i den entomologiske samling på Naturhistorisk Museum og forestod mange videnskabelige undersøgelser af billefaunaen på Molslaboratoriets arealer.

Fondens bestyrelse består af lektor Palle Jørum, lektor Arne Lindebo Hansen og museumsdirektør Bo Skaarup (formand). Museets entomologer deltager i bestyrelsesmøderne